člen zastupitelstva

Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce:

PRÁVO INICIACE - možnost předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům zastupitelstva obce a komisím rady obce návrhy na projednání. Ze své povahy by se mělo jednat především o takové návrhy, které spadají do pravomoci těchto orgánů, i když není zároveň vyloučeno, aby zastupitel předkládal své návrhy i těm orgánům, které sice nejsou kompetentní k jejímu vyřízení, ale které mohou k návrhu sdělit své stanovisko. Návrhy na projednání se mohou týkat jak věcí patřících do samostatné působnosti obce, tak i věcí spadajících do přenesené působnosti obce (např. návrh radě obce na projednání návrhu nařízení obce).

PRÁVO INTERPELACE - možnost člena zastupitelstva obce vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila. Obecní zřízení stanoví, že na interpelovanou věc musí zastupitel obdržet písemnou odpověď, a to do 30 dnů.

PRÁVO NA INFORMACE - od zaměstnanců obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce. I v tomto případě platí, že informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů; forma poskytnuté informace však není zákonem stanovena (jako u práva interpelace).

tj. stručně:  předkládat návrhy na projednání:

- zastupitelstvu obce,

- radě obce                                                                                                                                                        - výborům Zastupitelstva                                                                                                                                    - komisím Rady

vznášet dotazy, připomínky a podněty

- na radu obce a její jednotlivé členy,                                                                                                                - na předsedy výborů,                                                                                                                                        - na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec                                                          - na vedoucí příspěvkových organizací                                                                                                           - na vedoucí organizačních složek, které obec založila nebo zřídila;

písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů,

požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.

Člen zastupitelstva obce je povinen

- zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich 

  členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží,                                                                                              - hájit zájmy občanů obce                                                                                                                                 - jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.