komise Rady

Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě obce.
Komise je též výkonným orgánem, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti podle § 103 odst. 4 písm. c).

Předsedou komise podle odstavce 2 může být jen osoba, která, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, prokázala zvláštní odbornou způsobilosti v oblasti komisi svěřené přenesené působnosti. Na prokázání zvláštní odborné způsobilosti předsedy komise se obdobně vztahují ustanovení zvláštních právních předpisů upravujících toto prokázání pro úředníky územních samosprávných celků.

  • Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů.
  • Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce; ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi.
  • Komise rady mají funkci iniciativní a poradní. Svá stanoviska a náměty předkládají zmíněné komise výhradně svému zřizovateli tedy radě obce.
  • Žádný právní předpis sice přímo neukládá komisi rady obce povinnost přijetí statutu předmětné komise, nicméně z důvodu právní jistoty nelze přijetí tohoto interního dokumentu než doporučit. Ve statutu mohou být např. upraveny práva a povinnosti členů nebo konkrétněji definován předmět vlastní činnosti.
  • Komise není orgánem obce, ale orgánem rady obce. Je zcela na uvážení rady jaké komise a na jak dlouho si zřídí. Zákon o obcích dává radě obce právo zřizovat a zrušovat komise podle potřeby.

Pro ilustraci uveďme typy v současnosti zřizovaných komisí: školská, investiční, bytová, životního prostředí, sportovní, kulturní, podnikatelská nebo majetková.
Počet členů nemusí být lichý na rozdíl od počtu členů rady obce či výboru zastupitelstva. Předseda komise nemusí být zastupitelem, další rozdíl oproti výboru zastupitelstva obce. Právní úprava komisí rady je celkově stručnější, než úprava výborů zastupitelstva, nicméně nezastávám názor, že by se v rámci českého obecního zřízení jednalo o méně významné orgány než jsou zmíněné výbory zastupitelstva.

Podklady pro jednání komisí v praxi připravují nejčastěji věcně příslušné odbory městských (obecních) úřadů. Činnost komisí je do značné míry ovlivněna principem transparentnosti, čehož legálním odrazem je fakt, že dle § 16 odst.2 písm.e) má každý občan obce, který dosáhl věku 18 let zákonné právo nahlížet do usnesení komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy.
Komise mají jistou legální vazbu i na zastupitelstvo resp. jeho členy, což je dáno tím, že dle ustanov.§ 82 písm. a) z.č.128/2000 Sb. má každý člen zastupitelstva obce při výkonu své funkce právo všem komisím předkládat návrhy na projednání, což je změna oproti předchozímu právnímu stavu (do 11.7.2002), kdy člen zastupitelstva mohl předkládat návrhy jen orgánům obce, jejichž je členem.