KULTURA

Karel Čapek: Není to všem tak docela jasné, co vlastně je kultura a co všechno je kultura.

Vycházejme z Cicerova překladu Platona: "péče o duši" a budeme pojem kultura vnímat ve všech oblastech s jiným akcentem.

Kultura v komunikaci města s občany, kultura v prezentaci města, kulturní je respekt k historii města, kulturou je čistota města, kulturou je úroveň služeb poskytovaných městem a jeho organizacemi.

Kulturou je informační systém, kulturou je aktualizace programových dokumentů, firemní kultura, kultura úřadu, politická kultura, kultura sportu, kulturou je způsob nastavení řídících procesů města. Vizitkou kultury je i čtyři roky trvající proces obměny květníků na náměstí Míru.

KULTURA JE SLUŽBOU

MĚSTO BEZ KULTURY JE MĚSTEM BEZ ŽIVOTA

Kultura je však redukována na produkci na jedné straně a konzum na straně druhé.

 • Obraz města je v očích občanů a návštěvníků utvářen kvalitou veřejného prostoru. Urbanistická a architektonická řešení města byla dosud přehlížena, proto v zájmu oživení veřejného prostoru jsou naší prioritou veřejná prostranství, zejména v městské památkové rezervaci, navazující pěší zóny a zeleň. To vyžaduje práci s designem, architektonickým detailem, veřejným osvětlením, mobiliářem, regulaci reklamy, umisťování výtvarných děl, atp. Na to navazuje i kultura využití veřejných prostranství, divadelních či hudebních produkcí, sportovních akcí či trhů.
 • Dále je kulturní oblast vázána zejména k budovám Střelnice, Jezuitské koleje a Knihovny. Nový potenciál se otevírá nabytím areálu Starého pivovaru do majetku města.

Prioritou je zpracování objemové studie komplexu Střelnice ke zjištění možností její koncepční přestavby a využitelnosti, i za předpokladu budoucího etapového řešení a odstranění nevkusných přílepků.

Od toho se odvíjí možné zpracování zadání a studie využitelnosti Zámeckého pivovaru.

 • Nezbytná je koordinace v organizaci kulturních aktivit ve městě a prezentace na jednom místě - web města, facebook, další informační kanály ve směru k občanům a návštěvníkům města.
 • Vytvoření poradních orgánů Rady :
 • Komise pro výchovu, vzdělávání
 • Komise pro kulturu a vnější vztahy, cestovní ruch
 • Komise pro regeneraci městské památkové zóny a památky

PATRIOTI vidí potřebu:

 • Zpracování objemové studie využitelnosti budovy Střelnice pro potřebu divadelní scény včetně řešení bezbariérových přístupů.
 • Úpravy pracoviště Infocentra (přehodnocení využitelnosti prostor do podoby moderního servisu).
 • Vytvoření jednotné image města a jeho organizací.
 • Vytvoření nové struktury a designu webové prezentace města a organizací města v jednotném designu a srozumitelné struktuře, ve vzájemné provázanosti, včetně dalších sociálních sítí a vytvoření informačního servisu občanům prostřednictvím nových technologií.
 • Zpracování strategického plánu rozvoje kultury ve veřejné diskuzi
 • Vypracování nového systému finanční podpory do oblasti kultury s podporou nekomerční kultury, divadel, výstav, klubů, které pomáhají vytvářet dobré jméno města Jindřichův Hradec.
 • Vytvoření stálé expozice na Staré Radnici o historii města a panujících rodů - k udržení hrdosti občanů města. citace (Timothy Snyder): "Vychovali jsme celou generaci bez smyslu pro historii. Pokud má mladá generace napomoci s vytvářením historie, musí historii znát".
 • Udržování veřejného prostoru jako součásti a prvotního pohledu na image města
 • Nastavení kultury jednání a komunikace Radnice s občany na základní princip slušnosti:"na podněty občanů se odpovídá".
 • Vytvoření samostatného odboru kultury a cestovního ruchu k zabezpečení lepší prezentace města a vytvoření organizační složky INFOCENTRUM v sídle Staré Radnice.