OBECNÍ ÚŘAD

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta (místostarostové), tajemník obecního úřadu, je-li tato funkce zřízena, a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta.

Rada obce může zřídit pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu odbory a oddělení, v nichž jsou začleněni zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu.

Obecní úřadv oblasti samostatné působnosti

  • plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce,
  • pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti,
  • rozhoduje v případech stanovených tímto nebo zvláštním zákonem[34b];
  • vykonává přenesenou působnost podle § 61 odst. 1 písm. a) s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce.


Tajemník obecního úřadu je odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi.