ROZPOČET MĚSTA  a závěr

Rozpočet sám o sobě je dílčí plán činnosti vyjádřený v číslech. Je to souhrn aktivit a s tím spojených nákladů a příjmů. Ve výsledku je vyjádřen pouze číselně v členění do jednotlivých kapitol. Účetnictví je až následný krok, evidence pohybu čísel.

Rozpočtu v kapitole investic musí předcházet schvalování přípravy investičních akcí zastupitelstvem, jak v oblasti záměru, tak i projednáním ve výboru rozvoje města k případné korekci rozsahu záměru.

Rozpočet musí být transparentní až do obsahu jednotlivých položek tak, že budou obsahově zřejmé připravené záměry na plánovací období a kliknutím na nákladovou položku bude zřejmá vizualizace záměru - stávající stav/obsah prací/ termín zahájení a ukončení/vizualizace finálního stavu.

PATRIOTI vidí potřebu:

1) standardně vyrovnaného rozpočtu města.
2) před schvalováním investičních záměrů zastupitelstvem jejich projednávání již ve fázi zadání projektové dokumentace v poradních orgánech a ne až ve fázi nákladové položky návrhu rozpočtu.

ZÁVĚREM..........

Tyto programové teze neznamenají více, než potřebu shody budoucích zastupitelů ve prospěch rozvoje města asi tak, jako když se má velká rodina shodnout na trase společného zájezdu.
V hledání trasy zájezdu se tříští názory puberty i zkušené pohledy rodičů a prarodičů a tetiček. Soužití všech ve společném autobusu na trase kolem světa je navazující a nejsložitější fáze, tedy soužití v obci.

Zpět k výchozímu bodu,... tedy od Adama a vzhůru do vize.

Seriozní zpracování programového dokumentu VIZE 2040 předpokládá sběr množství dat, diskusi s občany a odbornou veřejností k nalézání obecního dobra.

Pokud je formována rozvojová vize, je dán směr:

800 let, ...to je příležitost k nastavení vize 2040


Finální verze: 10. srpna 2018, www.patriotijh.cz     (bude publikována na www po vylosování čísel stran)