ROZVOJ MĚSTA

Obec spravuje své záležitosti samostatně, pečuje o všestranný rozvoj svého území a pečuje o potřeby svých občanů. (Zákon o obcích)

ZAČNĚME OD ADAMA

Adam I., měl dva syny, Jáchyma a Zachariáše. Starší Jáchym byl pánem v Hradci a mladší Zachariáš na Telči. V době jejich panování zaznamenala obě města svůj největší rozkvět.

I když se první záznamy o Jindřichově hradu datují do roku 1220, slavili jsme 725 let města, přičemž dnešní český název Jindřichův Hradec nese město po Jindřichu I. z Hradce prvně od roku 1410. Proto si dovolujeme tvrdit, že když se historie místa píše od roku 1220, tak v roce 2020 by mělo město slavit 800 let od prvého záznamu o kamenném hradu Jindřicha Vítkovce.


Samostatný výkon správy vnímáme tak, že "ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí".

Správu věcí svých vykonávají občané města, a ne sekretariáty parlamentních stran. PATRIOTI JH jsou výlučně lokálním seskupením, sdružujícím občany města mimo područí vyšších stranických sekretariátů.

Jindřichohradečtí patrioti jsou hrdí na historii svého města, proto my, PATRIOTI JH navrhujeme :

 • Vytvořit strategické spojenectví měst pánů z Hradce zejména ke koordinaci strategického rozvoje ve prospěch regionu a k vytvoření společného produktu pro cestovní ruch.
 • Vytvořit stálou expozici historie města od pánů z Hradce, Slavatů, Černínů a vymezit k tomu prostory Staré Radnice, pro které je stále nalézáno využití.
 • Předávat s vysvědčením každému žáku 9. třídy i publikaci o historii města k udržení hrdosti a sounáležitosti s městem.

Karel Čapek:

Někdo by měl něco udělat, aby se zlepšila situace. Mělo by se něco stát dokud není pozdě. Někdo by se v té věci měl chopit iniciativy. Věci a činy nevznikají tím, že by je někdo měl udělat, nýbrž tím, že je někdo udělá.

Jasně definovaná vize a strategie, je předpokladem strategického řízení. Veřejný zájem či veřejné dobro vzniká z komunikace s občany. A může to být zájem:

 • celospolečenský (o čistotu ovzduší, čistou vodu, apod.)
 • lokální ( vybudování průmyslové zóny či obslužných komunikací, apod.)
 • skupinový (zahrádkářů, sportovců, filatelistů apod.)

PATRIOTI vidí potřebu:

 • zpracování VIZE 204o (k 800. výročí) jako dlouhodobého rozvojového dokumentu, výchozího dokumentu pro rozpracování do strategického plánu rozvoje města a na to navazující programové dokumentů a chytrých řešení v zájmu:
 • zvýšení kvality života občanů,
 • řízení veřejné infrastruktury a snížení nákladů
 • zapojení obyvatel do lokálních plánovacích a rozhodovacích procesů.

VIZE není časový plán oprav a investic,

VIZE dává inspiraci a energiI, a to je více pro podnikatelský sektor než jakákoli finanční pobídka.

Bez vize je každé konání hrou na slepou bábu.

Strategická vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti města a formuluje směřování Jeho rozvoje, vytváří zázemí pro inspiraci a kreativitu podnikatelskému sektoru. Před tím však musí město mít přehled o stavu svého majetku, infrastruktury, proto dále apel na kompletní pasportizaci a přípravu dílčích generelů.

Chytré systémy nenosíme pouze po kapsách, díky IT technologiím předpokládáme zaměření plánovaných chytrých projektů ve prospěch města do těchto oblastí:
 • informační systémy pro občany
 • infrastruktura
 • bezpečnost ve veřejném prostoru,
 • chytré osvětlení a energie,
 • dopravní systémy a systém chytrého parkování, cyklistiky
 • fotovoltaika na veřejných budovách, zejména základních a mateřských školách k úspoře energie, ale také pro vytvoření nabíjecích stanic elektrokol a elektromobilů vozového parku města.
 • zelené střechy na budovách mateřských škol a školek
 • rekuperace ke zlepšení prostředí ve školách a mateřských školách
 • správa budov
 • otevřená radnice

příklad výstupů otevřené radnice:

 • přehled vyhlášek města a strategických dokumentů
 • přehled připravovaných investic návazně na schválený rozpočet (stávající stav/budoucí řešení)
 • přehled čestných občanství města
 • pasportizace a generel :
 • veřejné zeleně
 • veškeré infrastruktury (sportovní, vodovodní, kanalizační, veřejného osvětlení, přehled kamer, přehled sběrných míst odpadu včetně typu, atd. )
 • předpokladem komunikace s občany města a odbornou veřejností je vytvoření výboru pro rozvoj města k nalézání veřejného, resp. obecního zájmu či dobra
 • v zájmu města je standardní vypsání ideové urbanistické soutěže o návrh k nalézání možného využití lokalit města s rozvojovým potenciálem
 • stejně tak vypsání soutěže o návrh k nalézání nového využití zbořenišť, proluk, dříve než z nich vzniknou rozhodnutím Rady další parkoviště
 • budeme upřednostňovat podporu revitalizace "vybydlených areálů" (brownfield) před výstavbou na zeleném
 • jestliže byl Jindřichův Hradec Nejlepší město pro život ( 2011 ), Pro podnikání (2016), Pro podnikání v Jižních Čechách (2017), Pro byznys v Jižních Čechách (1. Místo - 2015), jistě mu neunikne při nastavení VIZE 2040 a strategických dokumentů, titul nejchytřejší město.
 • opakovaně budeme navrhovat vytvoření funkce Městského architekta pro samosprávu a Městského zahradníka ke koncepčnímu směrování péče o zeleň.

Doprava, parkování

Je několik prvků ke zlepšení dopravní obslužnosti města. Pokud město nalezne záměr využití zámeckého pivovaru, potom jakýkoli jeho provoz přinese další nárůst dopravy a zatížení centra města, a to je pouze otázkou času.

Docházková vzdálenost 400 m z parkoviště je ideální, nezbývá než vybudovat parkovací dům. Investice předpokládaných 120 mil. má návratnost do 20 let. Příjem z parkování je do obecní kasy za posledních 10 let cca 55-60 mil. Kč. Parkovací dům se zakládacím systémem musí mít dnes prio-ritu. To považujeme za chytré řešení.

Jitřenka je parkoviště cca 5000 m2, z toho lze vyčlenit cca 2 tis. pro potřebu parkovacího domu, je to pozemek ve vlastnictví města, účelově určený k parkování a hlavně v docházkové vzdálenosti 350 m na obě náměstí. Poté je možné odlehčit náměstí a přeřešit i uspořádání ploch náměstí .

 • Budování parkoviště na volné ploše pod poliklinikou je promarněnou příležitostí, nicméně to můžeme vnímat jako provizorium a zbytečně vyhozené peníze z městské kasy. Na čí odpověd-nost? Soutěž by určitě přinesla jiné podněty a náměty ke komplexnímu řešení této proluky.
 • Řešením chytrých měst je PARKOVACÍ DŮM se zakládacím systémem a inteligentní navigační systém na jednotlivá parkoviště hlásící počet volných míst i prostřednictvím aplikace v mobilu, ale město musí pamatovat i na existenci iOS systému a ne žít jenom s androidem.
 • MHD - směrovat smluvního dopravce při obměně vozového parku k využití elektrobusů.
 • MHD - návrat k logickému číslování 1-9 a zvážit návrat okruhových jízd v některých trasách
 • zjednosměrnění provozu v Jáchymově ul. v úseku Alžběta - kruhový objezd u Nemocnice
při budování nového LIDLu jednat o rozšíření kruhového objezdu a vytvoření odbočovacích pruhů od PE na Prahu, od Prahy ve směru do města a od města vpravo ve směru na Vajgar.